Beleid Zorgfamilie in toepassing Wet Zorg en Dwang en Wet verplichte GGZ

Beleid Zorgfamilie in toepassen van onvrijwillige zorg c.q. dwang bij cliënten thuis:

Wij passen geen enkele maatregel toe!

Wat doet Zorgfamilie wel?

Zorgfamilie richt zich op tijdige onderkenning van risico’s en signalering van problemen, en zet in op het nemen van preventieve maatregelen ter voorkomen van vrijheidsbeperking. Dit doen we altijd in afstemming met de cliënt en eventuele andere betrokkenen zoals de huisarts en/of vertegenwoordigers.

Wat betreft de Wet verplichte GGZ zal Zorgfamilie de mantelzorgers en medewerkers adviseren om net als elke andere burger bij vormen van ernstig risico c.q. gevaar voor de cliënt en/of zijn omgeving dit te melden bij:   meldpunt verplichte GGZ010-2670700 en www.rotterdam.nl/wvggz